මුල් පිටුව

ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නියෝගයක් මත දිවයිනේ පොල් වගාව සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන් 1971 මාර්තු 30 දිනැති රජයේ ගැසට් නිවේදනයේ 1971 අංක 46 දරණ පොල් සංවර්ධන පනතේ 01 වගන්තියේ 01 වන වගන්තියේ විධි විධානයන්ට අනුව පවරා ඇති බලතල යටතේ පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය පිහිටුවන ලදී

ඉලක්ක

 • පොල් පාරිභෝගිකයින්ගෙන් හා නිෂ්පාදයන්ගෙන් පොල් සඳහා ඇති ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා පොල් නිෂ්පාදනය අඛණ්ඩව ගලා යාම සඳහා පොල් ගස් සංඛ්‍යාව බහුල ලෙස වැඩි කළ යුතුය.
 • සත්ව පාලනය/අතුරු භෝග විවිධාංගීකරණය කිරීම තුළින් පොල් ඉඩම් වල ඵලදායිතාව සහ ගොවීන්ගේ ආදායම ඉහළ නැංවීම.
 • කුඩා පරිමාණ පොල් ඉඩම් හිමියන් හා කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන වගාකරුවන් ප්‍රජා පදනම් කරගත් සංවිධාන ලෙස සංවිධානය කිරීම සහ දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා රැකියා අවස්ථා ලබා දීම.
 • නියමිත වර්ෂයේ ආහාර හා කාර්මික අවශ්‍යතා සඳහා වූ රටේ ඉල්ලුමේ අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම සඳහා වර්ෂය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික ජාතික පොල් නිෂ්පාදනය ගෙඩි මිලියන 3650 දක්වා වැඩි කිරීම.
 • දැනට පවතින පොල් ඉඩම් අංගසම්පූර්ණ පොල් ආදර්ශ උද්‍යාන බවට පත් කිරීම සහ  වසර අවසන් වන විට ලාභය 20% කින් ඉහළ නැංවීම.

අරමුණු

 • පොල් වගාව ලංකාව තුළ සම්පුර්ණයෙන්ම ඉහළ නැංවීම.
 • පොල් ඉඩම් වල සුදුසු අතුරු බෝග වගා කිරීමෙන් පොල් ඉඩම් වල උපයෝගීතාව ඉහළ නැංවීම.
 • පොල් ඉඩම් වල පාංශු හා තෙතමනය සංරක්‍ෂණය තහවුරු කිරීම.
 • කෘමිනාශක හා රෝග වලින් සිදුවන හානිය අවම කිරීම සඳහා.
 • පොල් වගාකරුවන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • පොල් වගාකරුවන්ගේ තාක්‍ෂණික දැනුම ඉහළ නැංවීම සඳහා පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ පොල් ආදර්ශ උද්‍යාන සකස් කිරීම.
 • ඉල්ලීම් මත පදනම්ව දිගු සේවා කාලයක් පවත්වා ගෙන යාමට සහ උසස් තත්වයේ යෙදවුම් නිකුත් කිරීමට.
 • ගෘහස්ත පරිභෝජනයට අවශ්‍ය පොල් නිෂ්පාදනය කිරීම, පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සහ විදේශ වෙළෙඳපොළ.

විමසීම්:

ප්‍රධාන කාර්යාලය:

ලිපිනය: 428, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව

-තැපෑල:         ccb@sltnet.lk

දුරකථනය:       +94 (11) 2861331

ෆැක්ස්:        +94 (11) 5549507