අපගේ සේවාවන්

අපගේ සේවාවන්

ඔබගේ පොල් ඉඩම සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම ඔබ හට ලබා දීම  පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ  ප්‍රධාන කර්තව්‍යයකි. ඒ සඳහා  ඔබගේ ඉඩම පවතින ප්‍රදේශයේ පොල් සංවර්ධන නිලධාරියෙකු පත්කර ඇත. එම නිලධාරීන්ගේ කාර්යාලය ගොවිජන කේන්ද්‍රය තුළ පිහිටා ඇත. ඊට අමතරව ඉහත තොරතුරු ලබා දීම සඳහා  ඔබගේ ප්‍රදේශයේ  පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයක් ද පිහිටා ඇත. එවැනි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල 19 ක් දිවයින පුරා ඇත. ඊට අමතරව ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තොරතුරු ඒකකයෙන්ද ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැක.

පොල් වගාවට හා පොල් ක්ෂේත්‍රයට අදාළ පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පොල් සංවර්ධන පුහුණු මධ්‍යස්ථාන  මඟින් සිදු කරයි. පුහුණු මධ්‍යස්ථාන මඟින් වාර්ෂිකව සැලසුම් කරනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන්වලට හෝ ඔබගේ විශේෂිත අවශ්‍යතාවය අනුව සකසන ලද පුහුණු වැඩසටහන්වලට ඔබට සහභාගී විය හැක. පොල් වගාකරුවන්ට  අමතරව පාසල් දරුවන්ගේ සිට විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්  දක්වා විවිධ කණ්ඩායම් වලට පුහුණුව ලබා දීමේ හැකියාවක් පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලය සතු පුහුණු වැඩසටහන් වලට හැක. ප්‍රධාන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ලුණුවිල පිහිටා ඇති අතර සෙසු මධ්‍යස්ථානය මැදමුලන සහ අච්චුවේලි හි පිහිටා ඇත.

ඔබගේ ඉඩමට සමීපව පොල් සංවර්ධන නිලධාරියෙක් වේ.ඔවුන්ගේ කාර්යාලය ගොවිජන කේන්ද්‍රයේ පිහිටා ඇත. සතියේ සෑම සදුදා දිනකම ඔහු කාර්යාලයේ රැදී සිටින අතර කාර්යාලයට ගොස් හෝ දුරකථනයෙන්  හෝ ඉඩමට ගෙන්වාගෙන ඔවුනගෙන් තොරතුරු හා පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ  සේවාවන් පිළිබඳව දැන ගත හැක.