අප ගැන

අප ගැන

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වඩාත්ම කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී පොල් නිෂ්පාදකයා කරවීම

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය පරිබෝජන ඉල්ලුම සහ අපනයන අවශ්‍යතාවය සපුරාලමින් ස්වයංපෝෂිත තත්ත්වය ලඟාකර ගැනීම පිණිස ඵලදායී උපදේශනය හා ව්‍යාප්ති සේවාවන් මඟින් පොල් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමත්, පොල් ඉඩම්වල ඵලදායීතාවය ඉහළ නැන්වීමත් තුලින් පොල් වගාකරුවාට ඉහළ ජීවන මට්ටමක් සාක්ෂාත් කරවීම.  

සභාපති                                                         

ඒ. වී. කේ. මාධවී හේරත් මහත්මිය

දුරකථන: 0112861330

සාමාන්‍යාධිකාරී                                                           

මානෙල් කුලරත්න මහත්මිය                 

දුරකථන: 0115549502

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී

(පරිපාලන හා මානව සම්පත්)   

ඩබ්ලිව්.එම්.බී.ඒ. විජේසිංහ මහතා

දුරකථන: 0115549503

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී

(ආදර්ශ පොල් උයන්)

යූ.ඩබ්ලිව්.බී.ඒ වේරගොඩ මහතා

දුරකථන: 0115664721

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී

(මුල්‍ය කළමනාකරණය) (වැඩ බලන)   

ජී.ඩී.‌ටී.එස්. පෙරේරා මහතා

දුරකථන:  0115549506              

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී

(ව්‍යාප්තිය හා සංවර්ධනය)(වැඩ බලන)    

 ජේ.එම්.කේ.බී වික‍්‍රමසිංහ මහතා

දුරකථන:  0115549504            

කාර්යය භාර්යය

1971 පොල් සංවර්ධන පනතේ 46 යටතේ පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය පිහිටුවන ලදි. එහි ප්‍රධාන කාර්යාලය බත්තරමුල්ල ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ 9/428 ද පිහිටා ඇත. මණ්ඩලය සිය අනිවාර්ය වගකීම් අංශ 06 ක් මඟින් පහත පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.

 1. ව්‍යාප්තිය හා සංවර්ධන අංශය
 2. ආදර්ශ පොල් උයන් සහ තවාන් සංවර්ධන අංශය
 3. පරිපාලන හා මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය
 4. මුදල් කළමනාකරණ අංශය
 5. අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
 6. සැලසුම් අංශය
 • පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන අනිවාර්යය ක්‍රියාකාරකම නම් පොල් ආශ්‍රිත කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්තිය සහ පොල් ඉඩම් සංවර්‍ධනය සඳහා ආධාරක සේවා පැවැත්වේ.
 • පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලය සිය ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ජාලය 19, බීජ පොල් පැළ තවාන් 39 ක් සහ දිවයින පුරා පිහිටි ආදර්ශ පොල් උයන් 12 මඟින් සිය සේවාවන් බෙදා හරිනු ලබයි.
 • පොල්, කිතුල් හා තල් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගිකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඉහත අංශ 06 මඟින් ප්‍රාදේශීය කාර්යාල පාලනය කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සිදු කරයි.
 • “කප්රුක ආයෝජන” ණය යෝජනා ක්‍රමය ව්‍යාප්තිය හා සංවර්ධන අංශය විසින් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික වාණිජ බැංකු 10 ක් හා සංවර්ධන බැංකු 10 ක් සමඟ එක්ව මෙහෙයවනු ලැබේ.

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

ප්‍රාදේශීය කලමණාකරු ප්‍රාදේශීය කාර්යාලදු.ක අංකය
එම්.ජයනාම මහතාරත්නපුර045-2228561
පී. රවිරාජ් මහත්මියමඩකලපුව065-2240103
කපිල හෙට්ටිආරච්චි මහතාගම්පහ033-2222037
ආර්ඒපී මහිලාල් මහතාකුරුණෑගල037-2222534
බීඒඊආර් බාලසූරිය මහතාකෑගල්ල035-2222120
ජී. ලීලානන්ද මහතාමාතර041-2222060
ජයන්ත බමුණුආරච්චි මහතාකළුතර034-2222732
එස්.ඩබ්ලිව්.බණ්ඩාර මහතාකුලියාපිටිය037-2281169
එච් ජී හේමන්ත මහතාගාල්ල091-2234501
ඒපී ගුණසේකර මහතාඅනුරාධපුර025-2222543
වසන්ත පමුණුකොත්ගේ මහතාමාතලේ066-2222047
උදයචන්ද්‍රන් මහතාවවුනියාව024-2050344
ටී.වයිගුන්තන් මහතායාපනය021-2284501
අයි.සෙනවිරත්න මහතාමාරවිල032-2254237
කේ.වයි.එම්.එස්.එන්.කේ.කේ බණ්ඩාර මහතාත්‍රිකුණාමලය026-3207044
එම්.ජයනාම මහතාඅම්පාර (වැඩබලන)063-2222477
එස්.වයි.සුසන්ත මහතාහම්බන්තොට047-2220144
සමන් කුමාර මහතාපොළොන්නරුව027-2222377
ආර්එම්ජී සමරකෝන් මහතාමොනරාගල (වැඩබලන)055-2276058

අමාත්‍යංශ තොරතුරු

1. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය

දැක්ම

වැවිලි කර්මාන්තයේ දියුණුව තුළින් ජාතික සමෘද්ධිය ළඟා කර ගැනීම

මෙහෙවර

To enhance the productivity, profitability and sustainability of the plantation industry through economically, socially and environmentally established plantation sector

වැවිලි අමාත්‍ය

ගරු. රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා

වැවිලි අමාත්‍යාංශ ලේකම්

රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ මහතා

විමසීම්:

 • ලිපිනය                11වන මහල, සෙත්සිරිපාය 2වන අදියර, බත්තරමුල්ල.
 • දු.ක                     +94 112 186 160
 • විද්‍යුත් ලිපිනය      info@plantationindustries.gov.lk
 • ෆැක්ස්                  +94 112 186 076

2. පොල්, කිතුල් හා තල් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගිකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

දැක්ම

නව තාක්‍ෂණයෙන් සන්නද්ධ වූ ගෝලීය වශයෙන් තරඟකාරී පොල්, කිතුල් හා තල් ආශ්‍රිත තිරසාර කර්මාන්තයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සහතික කිරීම

මෙහෙවර

දේශීය හා අපනයන වෙළඳපොළ විවිධ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන පරිදි නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව, ගුණාත්මකභාවය, කාර්යක්ෂමතාව සහ ඉහළ තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නවීන විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය යොදා ගැනීම; ඉඩම් පරිහරණය, ජල සම්පත්, ප්‍රාග්ධනය සහ ශ්‍රමයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම; සාම්ප්‍රදායික පුහුණු කෘෂිකාර්මික ශ්‍රමය ආකර්ශනීය වෘත්තියක් බවට පත් කිරීම; ගොවීන්ගේ හා කර්මාන්තකරුවන්ගේ ආදායම සහ ජීවනෝපාය වැඩි දියුණු කිරීම;  සහතික කරමින් ඉතා සංවර්ධිත පොල්, කිතුල් සහ තල් ක්ෂේත්‍රයක් ගොඩනැගීම

පොල්, කිතුල් හා තල් වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යය

ගරු. අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා

සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ හා රබර් වතු ආශ්‍රිත භෝග වගා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු. කනක හේරත් මැතිතුමා

කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධනය, ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු. ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා

විමසීම්:

 • ලිපිනය                No.239/1,කන්දෙවත්ත පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.
 • දු.ක                     +94 011 287 6500/ 0112876444(ලේකම්)
 • විදයුත් ලිපිනය      statesecretaryplantation@gmail.com
 • ෆැක්ස්                  +94 011 287 6443