තාක්ෂණික තොරතුරු

තාක්ෂණික තොරතුරු

ලෝකයේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ද පොල් ගස ඉතාමත් වැදගත් බෝගයකි. එහි සෑම කොටසක්ම මනුෂ්‍ය ජීවිතයට වැදගත් වන අතර ආර්ථික වැදගත්කමක් පවතී. ශ්‍රී ලාංකික ජන ජීවිතයට මෙහි ඇති වැදගත්කම නිසා ලාංකිකයින් මෙය කප්රුක ලෙස හඳුන්වයි.
පොල් ගසෙන් උපරිම ඵලදාවක් ඒකාකාරීව වර්ෂය පුරා ලබා ගැනීම සඳහා පොල් ගස නඩත්තුව ඉතා වැදගත් වේ. මෙහිදී පොල් ගසට අවශ්‍ය  පෝෂක සැපයීම සඳහා  කාබනික හා අකාබනික පොහොර යෙදීම, පොල් ඉඩමෙහි තෙතමනය ආරක්ෂා කිරීම හා  ජල සම්පාදනය, පොල් ඉඩමේ රෝග හා පළිබෝධ පාලනය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
පොල් ගසක් සිටවූ පසුව එයින් වර්ෂ 50 කට අධික කාලයක් අස්වැන්න ලබා ගන්නා හෙයින් සිටුවන ලබන පොල් ඉහළ ගුණාත්මයෙන්  යුත් නිරෝගී පොල් පැළයක් වීම ඉතා වැදගත්වේ. එමෙන්ම එම පැළය නියමිත ක්‍රමවේදයට අනුව සිටුවීම අවශ්‍ය වේ